Thursday, March 26, 2009

Wednesday, March 25, 2009

Yr.4_25/3/09_接受訪問

「阿妹,等我訪問下你,請問你每一日嘅生活開唔開心?」Posted by Picasa

Monday, March 23, 2009

Yr.4_23/3/09_阿妹力量

今日,我以過來人嘅身份,陪阿妹去健康院打針。「阿妹,你要勇敢面對呀!你一定得嘅!」Posted by Picasa

Saturday, March 14, 2009

Saturday, March 07, 2009