Sunday, September 03, 2006

Day 247_3/9/06_去街

今日,媽me帶我去咗一條街買嘢食。嗰度仲有車仔坐tim,我第一次坐lee啲車,都幾好坐,仲可以一邊坐、一邊望住daddy媽me! Posted by Picasa

No comments: