Monday, October 02, 2006

Day 276_2/10/06_我愛餅仔

lee盒餅仔係我o既至愛,每日中央配給3粒,等我睇下仲有冇先?呀!掛住食,差啲唔記得多謝今日專誠由屯門嚟探我哋o既李氏一家tim,失禮晒! Posted by Picasa

No comments: