Saturday, November 18, 2006

Day 323_18/11/06_玩樂空間

婆婆因應我o既活動能力,幫我設計咗一個玩樂空間,我可以好安全咁走嚟走去,攪東攪西。今日,我試過,真係好好玩! Posted by Picasa

No comments: