Tuesday, July 03, 2007

Yr.2_3/7/07_女結他手

最近,我屋企多咗個女結他手,大家咁聰明,一定估到係邊個!佢琴藝了得,用pick嚟彈仲「撩」得。失禮!
Posted by Picasa

1 comment:

Ho said...

大個左好多~ 不過一見真人又好bb~ 哈....