Saturday, January 19, 2008

Yr.3_19/1/08_阿主擦牙

我擦緊牙仔,講嘢唔係好清楚,其實喺片段裡面,我係話︰「王子……王子!王子!」我係叫緊幫我拍movie o既daddy,點解叫佢做王子?唔係因為我哋住喺屯門,我亦唔係姓鄧,而係因為我係阿主,即係阿尼樂園裡面嗰啲公主,我最近封daddy做王子!我好入戲,見到daddy返屋企,唔叫佢做daddy,而係改叫王子!所以,如果你哋喺街上面聽到人叫「王子!」,好有可能係我呼喚daddy唧。Posted by Picasa

No comments: