Wednesday, February 06, 2008

Yr.3_6/2/08_拜個早年


今晚係年三十晚,去爺爺嫲嫲屋企食團年飯。順便同大家拜個早年先。恭賀新禧!祝大家身體健康!多謝爺爺嫲嫲o既壓歲錢!Posted by Picasa

No comments: