Monday, May 05, 2008

Yr.3_5/5/08_女人係要讚

Daddy叫我影相,有時我會唔理佢。不過,喺影lee張相之前,佢讚咗我一句︰「你今日著得好靚喎!影張相吖!」我就即刻好合作,仲送多個手勢,得意洋洋咁!Daddy話原來女人真係要讚o架,仲要係兩歲就要開始讚。Posted by Picasa

2 comments:

舟老婆 said...

+k哥,你唔係今日至知嘛?

舟老婆

Jane Chan 陳在恩 said...

Daddy係咁o架啦,後知後覺。