Saturday, February 07, 2009

Yr.4_7/2/09_學妹飲奶法

咁樣用拳頭頂住奶樽嚟飲奶,呢招唔係我自創嘅,而係抄妹妹嘅。事緣有次妹妹揸住拳頭,咁啱頂住個奶樽,好似自己頂住個奶樽嚟飲奶咁,我咪學佢囉!Posted by Picasa

No comments: