Wednesday, April 08, 2009

Yr.4_8/4/09_見報I

今日,我見到自己「見報」!皆因Daddy媽me上個月為出咗嘅《在恩言恩》新書,接受日報訪問。估唔到有免費宣傳機會呢!Posted by Picasa

No comments: