Wednesday, June 03, 2009

Yr.4_3/6/09_紮辮

今日,Daddy接我放學,見到我紮住兩條辮行出學校,覺得好攪笑。孖辮係李老師幫我紮嘅,佢仲笑Daddy今朝幫我紮嗰條馬尾。其實,我同啲同學私下傾過要一齊紮辮返學,所以今朝咪點都要Daddy幫我紮辮至肯返學囉。我手上揸住嘅呢條橡筋係老師送嘅,Daddy用嗰條橡筋係紮乜都得嗰種嚟嘅,佢真係乜都得!Posted by Picasa

No comments: