Wednesday, August 12, 2009

Yr.4_12/8/09_轟轟戰隊

呢班就係我最近常掛口邊嘅「轟轟戰隊」,Daddy聽唔清楚以為係「光光戰隊」,真係烏龍!大家留意,嗰個面具同埋槌仔都係轟轟系列產品嚟㗎!Posted by Picasa

No comments: