Sunday, May 09, 2010

Yr.5_9/5/10_真假易辨

雖然我同天樂弟弟件衫上面嘅裝飾係假嘅,但係我哋唱俾媽me聽嘅歌曲,係充滿真心真意嘅!咁樣,母親節又點會唔快樂?Posted by Picasa

No comments: