Saturday, July 08, 2006

Day 190_8/7/06_針

正所謂「針唔吉到肉唔知痛」,今日,我同啲朋友仔又再一次感受到!睇張針卡,我就知道革命尚未成功,所以朋友仔!我哋仍需努力! Posted by Picasa

No comments: