Tuesday, March 04, 2008

Yr.3_4/3/08_花甲

舅母幫我扮靚,佢喺我手指甲度整咗個花紋。我聽daddy話,將隻手咁擺,扮高貴女士帶鑽戒名錶咁o既post影相。邊個會妒忌?我諗會係其餘九隻肥手指,點解?你哋知o既!Posted by Picasa

No comments: