Monday, June 12, 2006

Day 164_12/6/06_爸爸父親節


今日,又慶祝父親節啦!係為daddy嘅daddy提早慶祝,即係我阿爺。唔只係咁,我仲第一次坐天星小輪過海,扮下遊客遊維港。之後又約大伯公伯婆食晚飯,節目真係豐富。Posted by Picasa

No comments: