Sunday, June 25, 2006

Day 177_25/6/06_近鏡難影

我依家見到乜都想攞,相機繩我就最鍾意,所以Daddy話依家好難影到近鏡相,lee張係近期難得一見o既大頭相。 Posted by Picasa

No comments: