Monday, June 19, 2006

Day 171_19/6/06_學生相

我見好多人都係用咁o既臉口嚟影學生相,唔信?打開自己以前啲學生手冊睇下啦,我daddy媽me嗰本都係咁!唔通返學真係咁悶? Posted by Picasa

No comments: