Sunday, December 10, 2006

Day 345_10/12/06_掛住我無?

Daddy去完吉隆坡5日返嚟,成日問我︰「有無掛住daddy無?」啲口音唔同咗ge?聽講daddy此行之後,生命受到沖擊,想知受到乜嘢沖擊,你哋可以去佢個blog到自己睇啦!我唔係咁方便喺lee度講……請按此Posted by Picasa

No comments: