Monday, December 11, 2006

Day 346_11/12/06_早來了

我啱啱同daddy媽me去完中央圖書館返嚟……門鐘響喎,邊個嚟呀?原來係舅父……佢仲帶咗好多禮物嚟tim!多謝舅父舅母預早送生日禮物俾我同daddy! Posted by Picasa

No comments: