Friday, December 22, 2006

Day 357_22/12/06_單眼x2

有條IQ題考下大家,雖然今日係冬至,我唔係打算考大家,點解「冬>年」。今次係圖片題,兩隻單眼等於乜嘢?數學上o既表達係︰「單眼x2=?」答案唔係一對眼睛……而係兩個人視力受影響。對唔住,應該話係一個人同一隻貓先啱,因為兩隻單眼分別落喺姑媽同叮噹身上,兩者都係我出o既主意!祝大家冬至快樂! Posted by Picasa

No comments: