Wednesday, May 27, 2009

Yr.4_27/5/09_蛋糕,我嚟啦!

其實,我都未係好知今日為邊位慶祝生日,只知道等咗成餐飯,我先可以分到呢件蛋糕。我唔客氣啦!媽me,祝你生日快樂(舊曆嗰個)!Posted by Picasa

1 comment:

Zoe 姨姨 said...

天使蛋糕?
好似愈來愈唔好食咁呀!
不過,我同Allo都鍾意食!
我仲『入紙』『投訴』佢哋品質差左,好失望!
師奶無乜野做,係咁架嘞!