Friday, May 08, 2009

Yr.4_8/5/09_果然享受

喺夕陽映照下,我同Daddy坐天星小輪去尖沙咀,最開心梗係手執果汁,簡直係人生最高享受!不過,代價係落船後要急住搵廁所。Posted by Picasa

No comments: