Thursday, May 28, 2009

Yr.4_28/5/09_在恩作品

我依家都有份幫手揸機影相,我最擅長捕捉人生嘅喜、怒、哀、樂,你睇媽me笑得燦爛嘅一面都俾我攝入鏡頭內。媽me笑啲乜?笑我揸住部DSLR猛咁㩒個快門掣,好似個小記者喺度不停影咁囉。
註︰至於阿妹嗰一面唔係「怒」,而係「呆」,多謝。Posted by Picasa

1 comment:

SiuPing *V* said...

在恩~ 好叻呀, 影得好好, 繼續加油, 成為基督"報道"者!

好鐘意哩張相~hhahaha... 亞珊笑得好暢懷~ >v<